CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) gromadzi dane na temat osób sprawujących kontrolę nad podmiotem gospodarczym
 • W rejestrze znajdują się dane beneficjentów spółek kapitałowych (Sp. z o.o., Sp. k., S.A., itd.)
 • Baza zawiera listę beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów spółki
 • Możliwe jest pobranie szczegółowych danych każdego beneficjenta rzeczywistego spółki, oraz charakter ich kontrol nad spółką

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to publiczna baza danych, w której zbierane są informacje o osobach fizycznych, które sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, najczęściej spółkami prawa handlowego. Beneficjent rzeczywisty to osoba, która nie może ukryć swojej tożsamości i ma wpływ na działania podejmowane przez spółkę. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są bezpłatnie w formie elektronicznej poprzez API. CRBR został utworzony w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a ciałem odpowiedzialnym za nadzór nad tym rejestrem jest Ministerstwo Finansów.

Kto znajduje się w CRBR?

Rejestr zawiera spis beneficjentów rzeczywistych zadanego podmiotu. Według przepisów prawa, osoby, które są beneficjentami rzeczywistymi to:

 • udziałowcy lub akcjonariusze, którzy posiadają prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce;
 • osoby, które dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, nawet jeśli są zastawnikami, użytkownikami lub bazują na porozumieniach z innymi osobami uprawnionymi do głosu;
 • osoby, które kontrolują spółkę lub spółki, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Jakie dane zgłaszane są do CRBR?

Do CRBR należy zgłosić:

Dane podmiotu zgłaszanego:

 • Siedziba
 • Nazwa (firma)
 • Forma organizacyjna (na przykład spółka komandytowo-akcyjna)
 • Numer NIP
 • Numer w KRS

Dane beneficjentów rzeczywistych i osób reprezentujących podmiot:

 • Imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Państwo zamieszkania
 • Numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
 • Informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.